Företagsamhetsfostran förbättrar de ungas inlärningsresultat i Finland

6.3.2018 2018Uskalla Yrittää

Unga som deltog i det läsårslånga programmet UF Ett år som företagare av Ung företagsamhet rf upplevde att deras arbetslivskunskaper och motivation för skolgång förstärktes.

Ungdomarnas motivation ökade då de fick bättre mångvetenskapligt kunnande och bättre arbetslivskunskaper, vilket i sin tur ledde till bättre inlärningsresultat. Detta framgår i en ny internationell storstudie.

– Långvarig företagssamhetsfostran förstärker de fördigheter som behövs i arbetslivet och stöder samtidigt all inlärning. Studien påvisar nu tydligt att kunnande uppnås genom görande, säger Virpi Utriainen, verksamhetsledare i Ung Företagsamhet rf.

I den tvååriga ICEE-studien deltog 12 000 informanter från fem länder (Belgien, Italien, Lettland, Finland och Estland). JA Europes studie genomfördes i samarbete med utbildningsministerierna i de deltagande länderna och den har fått finansiellt understöd från Europeiska kommissionens Erasmus+-program.

Från Finland deltog 2 400 informanter. Skillnaden mellan unga som deltagit i företagsamhetsfostran och jämförelsegruppen var beträffande mångvetenskapligt kunnande, arbetsfärdigheter och studieframgång tydligt större i Finland än i övriga Europa.

Video och läs mer (på engelska)

 

Mångvetenskapligt kunnande uppstår från praktisk verksamhet

Undersökningen visar även att unga som deltagit i UF Ett år som företagare -programmet inser allmänt bättre nyttan av olika läroämnen och helheter än de unga som inte deltagit i programmet. Tillämpning av de kunskaper man lärt sig i skolan till vardagliga situationer främjar förståelsen av betydelse av dessa, och detta ger bättre framgång i studierna.

– UF Ett år som företagare -programmet ger unga möjligheten att i praktiken öva på de saker de lärt sig på lektionerna. Samtidigt får de en uppfattning om vad den kunskap man fått behövs till i livet, summerar Virpi Utriainen.

Trots att utveckling av nyckelfärdigheter (bl.a. muntlig kommunikation, matematiska kunskaper, beslutsfattningsförmåga) inte är huvudsaken i UF Ett år som företagare -programmet, är inverkan i Finland tydlig. T.ex. beslutsfattningsförmågan stärks betydligt med mångvetenskaplig inlärning.

 

 

Seuraavaksi
Tässä Satakunnan Uskalla Yrittää -semifinaalien menestyjät