Varför entreprenörskapsfostran?

Hur kan vi hjälpa unga att identifiera sina personliga styrkor? Och uppmuntra dem till ansvar och deltagande? Hur kan vi förverkliga en sådan mångsidig kompetens och verksamhetskultur som definieras i läroplanen?

Svaret på de här frågorna är entreprenörskapsfostran!

Läs om lärprogrammen

Nya kunskaper och färdigheter – lära genom att göra! 

Skolor och läroinrättningarna spelar en viktig roll när det gäller att förutse vilka kompetenser unga behöver i framtiden och att hjälpa de unga att lära sig dem. Det är viktigt att ha teoretiska kunskaper, men också att öva sig de praktiska färdigheter som behövs i framtiden. När barn och unga får utveckla idéer och pröva på olika saker genom att göra själv, dvs. genom försök, misstag och nya försök, får de lärdomar och insikter. Entreprenörskapsfostran i skolan erbjuder en trygg miljö där studerande kan öva sin kreativitet, sina ekonomiska kunskaper och färdigheter och sin företagsamhet. De kommer att ha nytta av allt det här i livet efter skolan.  

Ung Företagsamhet rf:s läromaterial och tjänster har utvecklats av pedagoger och  lämpar sig för studerande av många slag. Det är också lätt att differentiera uppgifterna. 

Undersökning: Entreprenörskapsfostran ger både arbetslivsfärdigheter och studiemotivation 

Enligt undersökningen ICEE var unga som deltagit i vårt program Ett år som företagare mer motiverade att gå i skolan än unga som inte deltog i programmet. Deltagarna hade bildat sig en uppfattning om vad de kunskaper som de lärde sig behövs för i livet. Entreprenörskapsfostran i Finland hade en större inverkan på studerandenas kommunikativa och matematiska kunskaper och färdigheter och på deras beslutsförmåga än i de övriga länderna som var med i undersökningen. 

En del av de lärare som svarade på enkäten bedömde att arbetsmetoderna inom entreprenörskapsfostran förbättrade interaktionen mellan studerandena och lärarna. Samtidigt lärde sig lärarna att förstå de unga bättre. 

I den tvååriga undersökningen ICEE deltog 12 000 respondenter i fem länder (Belgien, Italien, Lettland, Finland och Estland, 2018). 

Företagarkunskaper och -färdigheter till nytta för alla

Bättre självkännedom

Syftet med entreprenörskapsfostran är att barnet eller den unga lär sig att känna igen sina personliga styrkor. De studerandefokuserade och aktivitetsorienterade undervisningsmetoderna ökar studerandenas välbefinnande och självkännedom.

Förändringsförmåga och flexibilitet

Den som prövar på nya saker och tar risker råkar också ut för motgångar. Motgångarna ger emellertid chans att lära sig och ökar personens resiliens och uthållighet. Det ökar studerandens förmåga att tåla osäkerhet, hantera motgångar och försöka på nytt.

Praktisk övning ger insikter

Det känns meningsfullt och motiverande att lösa riktiga problem. Inom entreprenörskapsfostran är det möjligt att skapa lärsituationer i vilka de studerande löser verkliga problem och testar idéer. Lärandet kan också ske utanför klassrummet och de studerande lär sig genom att göra saker själva.

Kreativitet och teamarbete

Inom entreprenörskapsfostran övar studerandena sin förmåga att omvandla idéer till verksamhet. Teamarbete kommer att vara ett viktigt element i framtidens arbetsliv. Varje medlem i ett team ska kunna ställa sitt eget kunnande till teamets förfogande. Arbetet i ett team kräver också goda interaktiva färdigheter och det är viktigt att öva dessa färdigheter redan i skolan.

Vilka tankar har lärare om entreprenörskapsfostran? 

Lärare Tanja Ingelin berättar om Ett år som företagare-programmet i gymnasiet
Lärarna Tuija Tiala från Tavastehus och Jenni Korte från Helsingfors (på finska)
Lärare Eini Mäntylä från Tavastehus berättar om Miniföretagarna-programmet (på finska)

Mer jämlik start i arbetslivet 

Många unga hittar sin första arbetsplats med föräldrarnas hjälp. Det konstaterades i Eezy Oyj:s enkät våren 2022. Föräldrarnas nätverk och förmåga att hjälpa förbättrar de ungas chanser att få jobb. Den här situationen är ojämlik och vårt mål är att alla barn och unga får öva sig i arbetslivsfärdigheter och entreprenörskap redan under skolgången och studierna. Många unga behöver hjälp och stöd när det gäller att hitta en arbets- och praktikplats, göra upp en jobbansökan eller gå till en jobbintervju. 

I Ung Företagsamhets program får barn och unga bekanta sig med centrala frågor som gäller arbetslivet och hanteringen av deras privata ekonomi. 

Det är också viktigt för oss att kunna skapa nätverk mellan unga och arbetslivet. Under årens lopp har många unga fått mentorer på arbetsplatser, och representanter för företag deltar i våra evenemang som domare. De lär känna de unga, coachar dem och bekantar sig med deras övningsföretag.  Samtidigt får de unga bekanta sig med arbetsplatser av olika slag, och de får viktiga tips av erfarna proffs i arbetslivet om till exempel marknadsföring, prissättning eller sponsring. Vår Job Shadow-dag upplevs som en mycket inspirerande form av nätverksbygge. Under Job Shadow-dagen får den unga skugga en ledare på arbetsplatsen under en dag. 

Har du frågor?

Mari Rakkolainen

Pedagogisk ledare

Hela Finland UF-Program

040 732 6260

[email protected]

Antti Karkiainen

Programansvarig, lågstadieprogram

Hela Finland UF-Program

041 536 6353

[email protected]

Veera Hakaste

Programansvarig, högstadium och gymnasium

Hela Finland UF-Program

050 355 9975

[email protected]

Noora Bergroth

Programansvarig, yrkesutbildning

Hela Finland UF-Program

050 322 1445

[email protected]

Hela Finland

Mari Laakso-Suutari

Projektkoordinator

Hela Finland UF-Program

040 749 8552

[email protected]