Dataskyddsbeskrivning

Ung Företagsamhet rf:s dataskyddsbeskrivning

Senast uppdaterad: 1.11.2022

1. Personuppgiftsansvarig

Ung Företagsamhet rf (FO-nummer: 1813465-6)
Kyllikkiporten 2, 00240 Helsingfors
[email protected] 
Tfn: 044 728 7837

2. Kontaktperson i ärenden angående registret

Kommunikations- och marknadsföringschef Kaisa Huikuri
Kyllikkiporten 2, 00240 Helsingfors
[email protected]

3. Syftet med behandlingen av personuppgifter och behandlingens rättsliga grund

3.1 Administration av och kontakt gällande våra inlärningsprogram

Personuppgifter behandlas så att vi kan kontakta alla som deltar i våra inlärningsprogram eller är intresserade av programmen, stödja genomförandet av inlärningsprogrammen och för eventuell forskning. Dessutom behandlar vi uppgifter för kundrespons för att utveckla våra tjänster och för statistiska ändamål.

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter för detta syfte är ditt samtycke (bland annat att skicka nyhetsbrev gällande våra program) eller ett berättigat intresse hos oss (bland annat statistikföring gällande antal deltagare, läroanstalt, språk och könsfördelning). Dessutom kan vi behandla uppgifter för att verkställa ett avtal vi ingått med dig eller för att på din begäran genomföra åtgärder som vidtas innan ett avtal ingås (bland annat administration av inlärningsprogram).

3.2 Marknadskommunikation

Personuppgifter behandlas för den personuppgiftsansvariges kommunikation och reklam, annan direktmarknadsföring, opinionsundersökningar och marknadsundersökningar, inklusive elektronisk direktmarknadsföring. Uppgifter som samlats in med kakor kan dessutom användas för de ändamål som beskrivs under punkt ”11. Kakor”.

Vi behandlar också personuppgifter i samband med våra evenemang och fotografering. Vi samlar in kontaktuppgifter (vid behov även vårdnadshavarens uppgifter) och information om matallergier.

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter för detta syfte är ett berättigat intresse hos oss (bland annat reklam och nödvändiga kakor) eller ditt samtycke (bland annat andra än nödvändiga kakor).

3.3 Behandling av arbetsansökningar och rekryteringsprocessen

Personuppgifter behandlas för att behandla arbetsansökningar, för rekryteringsprocessen och för att bedöma och välja arbetssökande.

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter för detta syfte är verkställandet av ett arbetsavtal eller genomförandet på den arbetssökandes begäran av åtgärder som vidtas innan ett arbetsavtal upprättas (bland annat behandling av arbetsansökan och ordnande av arbetsintervju). Dessutom behandlas uppgifter så att vi kan följa våra lagstadgade skyldigheter. Det är också möjligt att uppgifter samlas in med ditt samtycke ifall nationell reglering förutsätter det (bland annat eventuella lämplighetsbedömningar)

3.4. Behandling av uppgifter om donatorer

Syftet med behandlingen av donatorernas personuppgifter är att identifiera och tacka givarna, hantera aktuell donations- och kontakthistorik, föra statistik över givarbasen, registrera kundtjänsttransaktioner, säkerställa kvaliteten på kundtjänsten och rikta marknadsföringsaktiviteter.

3.5. Genomförande av våra utbildningsprogram (t.ex. Ett år som företagare-programmet)

Personuppgifter behandlas när man använder våra utbildningsprogram. Till exempel i Ett år som företagare-programmet måste elever och lärare logga in i appen (app.vuosiyrittajana.fi) för att genomföra programmet.

3.6. Alumner som har slutfört inlärningsprogrammet

Syftet med att behandla alumners personuppgifter är att kommunicera om evenemang.

Insamlade personuppgifter inkluderar kontaktuppgifter (vid behov även vårdnadshavares uppgifter).

4. Personuppgifter som behandlas

4.1 Administration av och kontakt gällande våra inlärningsprogram

Vi kan samla in bland annat följande information för administration av och kontakt gällande våra program:

 • Grundläggande uppgifter, såsom för- och efternamn, telefonnummer, e-postadress, kön och språk
 • Lärarens arbetsuppgifter och läroanstalten där läraren lär
 • Elevens läroanstalt
 • Utbildning eller program som anmälan gäller.

4.2 Marknadskommunikation

Vi kan samla in bland annat följande information för vår marknadskommunikation:

 • Grundläggande uppgifter, såsom för- och efternamn, telefonnummer, e-postadress, kön och språk
 • Åldersintervallet för alla som följer våra sociala medier
 • Nätförbindelsens IP-adress.

4.3 Behandling av arbetsansökningar och rekryteringsprocessen

Vi kan samla in bland annat följande information för behandlingen av arbetsansökningar och rekryteringsprocessen:

 • Grundläggande uppgifter, såsom för- och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress och födelsedatum
 • Information som anges i din arbetsansökan och därtill relaterade dokument, såsom uppgifter om utbildning, tidigare arbetserfarenhet, referenser och intyg
 • Information som samlats in under rekryteringsprocessen, såsom uppgifter som samlats in under arbetsintervjun eller uppgifter som tagits emot från referenser.

4.4. Information om donatorer

Några av de uppgifter som vi kan samla in är:

 • Basinformation, som organisationens namn, kontaktpersonens för- och efternamn, adress, telefonnummer och e-postadress
 • Webbfaktureringsadress, operatör, FO-nummer

4.5. Personuppgifter som behandlas i inlärningsapplikationen

Ett år som företagare-inlärningsappen är en separat webbapp på app.vuosiyrittajana.fi. Den samarbetar med huvudwebbplatsen för Ett år som företagare-huvudwebbplatsen www.vuosiyrittajana.fi. Några av de uppgifter som vi kan samla in i appen är:

 • Förnamn, efternamn, e-postadress, inloggningstid, telefonnummer, läroanstaltsinformation
 • Villkor för godkännande av uppgifter om användning
 • Hur användaren hörde talas om appen
 • Kön, språk
 • Gruppens namn, gruppens giltighetstid
 • NY-företagsinformation: namn, alternativt namn, grundarens namn, e-postadress, språk, bransch, affärsidé, logotyp, bilder, beskrivning, länkar till sociala medier, webbplatsadress
 • Information om tävlingar, t.ex. uppgifter om registrering och svar på uppgifter

Appen använder Google Firebase, vars användarvillkor du kan läsa här:https://firebase.google.com/support/privacy Applikationen behandlar pseudonymiserade användningsanalysdata som personuppgifter och som inte kan kopplas till en enskild användare. Analysdata samlas in och övervakas för att säkerställa systemets funktion. Lagringsperioden för analysdata beskrivs i Google Firebase användarvillkor.

4.6. Alumner som har slutfört inlärningsprogrammet

Några av de uppgifter som vi kan samla in är:

 • Grundläggande uppgifter, såsom för- och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress och födelsedatum

5. Regelrättä informationskällor

5.1 Administration av och kontakt gällande våra inlärningsprogram

Uppgifter som samlas in för detta ändamål fås från den registrerade till exempel från meddelanden skickade med webblanketter, per e-post, per telefon, från avtal, vid kundmöten och vid andra situationer i vilka den registrerade överlåter sina uppgifter.

5.2 Marknadskommunikation

Uppgifter som samlas in för detta ändamål fås från den registrerade till exempel från meddelanden skickade med webblanketter, per e-post, från fotograferingstillstånd, per telefon, från avtal, vid kundmöten och vid andra situationer i vilka den registrerade överlåter sina uppgifter. Dessutom fås uppgifter till exempel med hjälp av kakor i samband med webbplatsbesök.

5.3 Behandling av arbetsansökningar och rekryteringsprocessen

Uppgifter som samlas in för detta ändamål fås i regel från den arbetssökande till exempel via arbetsansökan och intervju. Uppgifter kan också samlas in från tjänsteleverantören som genomför rekryteringsprocessen. Dessutom kan personuppgifter samlas in från referenser som den registrerade angett.

5.4. Information om donatorer

I regel samlas informationen in via ett formulär på webbplatsen. Givaren fyller i formuläret och skickar informationen till Ung Företagsamhet rf.

5.5. Alumner som har slutfört inlärningsprogrammet

Uppgifterna som samlas in för detta ändamål hämtas från den registrerade själv, till exempel från meddelanden som skickas via nätformulär, e-postmeddelanden, per telefon och programmet Ett år som företagare -applikationen app.vuosiyrittajana.fi.

6. Regelrätt överlämnande och överföring av personuppgifter samt överföring till länder utanför EU eller EES

Personuppgifter överlämnas vanligen inte utanför organisationen utan den registrerades samtycke. Vi kan dock överlämna personuppgifter utifrån vårt berättigade intresse till externa tjänsteleverantörer, såsom tjänsteleverantörer som genomför rekryteringsprocessen och företaget som levererar verktyget för vårt nyhetsbrev. Med den registrerades separata samtycke kan personuppgifter också överlämnas till exempel till massmedier som vill skriva om deltagarna.

Dessutom kan uppgifter som samlats in via kakor i vissa fall överlämnas till exempel till tjänsteleverantörer som erbjuder marknadsförings- och analystjänster.

Den personuppgiftsansvarige kan överföra uppgifter till länder utanför EU eller EES. Dessutom kan anonym statistik gällande antalet deltagare i utbildningsprogram och deras könsfördelning överföras till den personuppgiftsansvariges paraplyorganisation och Worldwide i USA.

När personuppgifter överförs säkerställer vi att överföringen genomförs i enlighet med dataskyddslagstiftningen och bestämmelserna och i förhållanden där en grund för överföring enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning gäller.

Ett år som företagare – en inlärningsapp: Twilio Sendgrid-tjänsten för vidarebefordran av e-post som används i appen, kan finnas utanför EU eller EES. För mer information https://sendgrid.com/policies/security/.

Google Firebase-servern som används för analysdata i appen Ett år som företagare finns i EU.

7. Personuppgifternas lagringstid

Vi förvarar de insamlade personuppgifterna tills den registrerade återkallar sitt samtycke om behandlingen har grundat sig på samtycke eller tills det inte finns på annat sätt ändamålsenlig motivation för att bevara uppgifterna. Det är möjligt att vi utnyttjar uppgifterna när vi undersöker till exempel upplevelserna gällande våra inlärningsprogram och inverkan på senare studie- och karriärval.

8. Skydd av personuppgifterna och datasäkerhet

Vi behandlar de insamlade personuppgifterna omsorgsfullt. Personuppgifterna behandlas digitalt och skyddas ändamålsenligt med brandväggar och andra tekniska skyddsmetoder. Vi tar hand om att de lagrade uppgifterna, servrarnas nyttjanderätt och annan information som är kritisk för personuppgifternas säkerhet behandlas konfidentiellt och endast av de arbetstagare vars arbetsbeskrivning innefattar detta.

Inlärningsappen Ett år som företagare: All kommunikation till appen Ett år som företagare kräver en krypterad HTTPS-anslutning. Endast utvalda anställda och apputvecklare har tillgång till Google Firebase-servern som används av appen. Användningen av appen övervakas aktivt och programvaran uppdateras vid behov för att säkerställa att eventuella säkerhetsproblem kan åtgärdas omedelbart.

9. Den registrerades rättigheter

Som registrerad har du följande rättigheter vad gäller dina personuppgifter som vi samlat in:

 • Rätt att få tillgång till dina uppgifter och kontrollera dem: Du har rätt att få en bekräftelse från oss att vi behandlar eller inte behandlar dina personuppgifter. Om dina personuppgifter behandlas har du dessutom rätt att få tillgång till dina personuppgifter och kontrollera dem.
 • Rätten att korrigera, radera och begränsa behandlingen av uppgifter: Du har rätt att kräva att vi utan oskäligt dröjsmål korrigerar personuppgifter som gäller dig om de är otydliga eller felaktiga. Dessutom har du rätt att begära att vi raderar personuppgifter som gäller dig om det finns en laglig grund för detta. Du har också rätt att begära att behandlingen av dina uppgifter begränsas. Observera att radering av personuppgifter kan leda till att du längre inte har en möjlighet att delta i vårt utbildningsprogram.
 • Rätten att invända: Du har rätt att göra en invändning mot behandlingen av personuppgifter som gäller dig utifrån grund som anknyter till en specifik personlig situation om behandlingen grundar sig på ett berättigat intresse hos den personuppgiftsansvarige och om vi enligt dataskyddslagstiftningen inte har en orsak att fortsätta behandlingen. Observera att invändning mot behandlingen kan leda till att du längre inte har en möjlighet att delta i vårt utbildningsprogram. Du har när som helst rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål (inklusive profilering).
 • Rätten att flytta uppgifterna mellan system: Du har rätt att få dina personuppgifter i maskinläsbar form och överföra uppgifterna i fråga till en annan personuppgiftsansvarig till den del som uppgifterna behandlas utifrån ditt samtycke och behandlingen sker automatiskt.
 • Rätten att återkalla samtycke: I situationer där dina personuppgifter behandlas utifrån ditt samtycke har du när som helst rätt att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss.
 • Rätten att anföra besvär hos tillsynsmyndighet. Se närmare information under punkt ”10. Besvär hos tillsynsmyndighet”.

Om du vill använda dina rättigheter kan du kontakta oss när som helst. Se närmare information under punkt ”13. Kontakt”.

10. Besvär hos tillsynsmyndighet

Varje registrerad har rätt att anföra besvär hos en vederbörlig tillsynsmyndighet eller hos en tillsynsmyndighet i den EU-medlemsstat där den registrerades boningsort eller arbetsplats är belägen, om den registrerade anser att dennes personuppgifter inte har behandlats i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

I Finland är den behöriga myndigheten:

Dataombudsmannens byrå
Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors
PB 800, 00531 Helsingfors

tietosuoja(at)om.fi
029 566 6700

Kontaktuppgifter till samtliga EU- och EES-länders myndigheter finns här: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_sv

11. Cookies

Vi använder cookies på våra webbplatser nuoriyrittajyys.fi, vuosiyrittajana.fi och pikkuyrittajat.fi samt i appen app.vuosiyrittajana.fi

Med hjälp av kakorna behandlar vi insamlade uppgifter som kan vara såväl anonyma uppgifter som personuppgifter. Syftet med användningen av kakor och motsvarande teknik och behandlingen av uppgifter som samlats in med hjälp av dem är att förbättra våra tjänster, funktionen av våra webbplatser och vår marknadsföring. Vi använder också kakor som är nödvändiga så att våra webbplatser fungerar som de ska.

I enlighet med dataskyddslagstiftningen kan kakor sparas på din enhet endast med ditt samtycke om det inte handlar om nödvändiga kakor.

Observera att personuppgifter som ackumuleras via vissa kakor och tilläggsprogram för sociala medier kan överlämnas till tredje parter samt skickas till och sparas på servrar utanför EU- och EES-området, till exempel i USA.

12. Gemensamt personuppgiftsansvar med Facebook

Vi upprätthåller fan- och communitysidor på plattformar för sociala medier, såsom Facebook och Instagram. Bland annat vad gäller dessa sidor agerar vi i tillämpliga delar som sådana gemensamma personuppgiftsansvariga tillsammans med Facebook Ireland Ltd. (”Facebook”) som anges i dataskyddslagstiftningen. Via communitysidorna får vi från Facebook veta bland annat namnet på en enskild användare och användarens offentliga profilbild och andra uppgifter som visas offentligt. Vi är också i tillämpliga delar gemensamma personuppgiftsansvariga med Facebook vad gäller Facebooks tilläggsprogram för sociala medier som finns på våra webbplatser och kakorna för vissa tjänster som relaterar till Facebooks reklamnätverk.

Du kan läsa mer i Facebooks dataskyddsbeskrivning om hur och med vilken rättslig grund Facebook för sin del behandlar dina uppgifter och hur du kan använda dina rättigheter som avses i dataskyddslagstiftningen. Vi har ingått ett avtal om gemensamt personuppgiftsansvar med Facebook. Avtalet beskriver både våra ansvar och Facebooks ansvar vad gäller de insamlade uppgifterna. Observera att du ska kontakta Facebook om du vill använda dina rättigheter som avses i dataskyddslagstiftningen för de uppgifter som behandlas av Facebook.

13. Kontakt

Alla kontakter och begäranden som gäller denna dataskyddsbeskrivning ska framföras skriftligen eller personligen till kontaktpersonen som anges i punkt 2. Den registrerade kan också skriftligen eller personligen kontakta följande adress:

Ung Företagsamhet rf
Kyllikkiporten 2, 00240 Helsingfors

Den registrerade ska vara förberedd att bestyrka sin identitet med en identitetshandling försedd med bild eller på ett annat pålitligt sätt.

14. Ändringar i dataskyddsbeskrivningen

Denna dataskyddsbeskrivning kan uppdateras då och då, till exempel när lagstiftningen ändras. ”Senast uppdaterad” i början av denna beskrivning anger när vi senast har uppdaterat beskrivningen.