Programmet UF Egen grej sporrar unga att hitta sin egen stig

21.9.2015 2015

Företagsamhet innebär att man utvecklar nya idéer och förverkligar idéer. Programmet UF Egen grej – använd idéerna är ett nytt tillägg till UF Stigen för företagsamhetsfostran i årskurserna 7-9. Under programmet bekantar sig eleverna med sina företagarmässiga förmågor och färdigheter genom inspirerande uppgifter. Under lektionerna bollar man med idéer, löser utmaningar, lär sig marknadsföring och att jobba i grupp genom att utnyttja kommunikations- och informationsteknik i inlärningen. Unga uppmuntras till kreativitet, att känna igen sina egna styrkor, ökad skoltrivsel och att planera sin egen framtid.

Oma_juttu_Edison__sve_webLäraren får nycklar till helhetsskapande undervisning

Programmet UF Egen grej erbjuder lärare redskap till samarbete över ämnesgränserna samt undervisning i mångsidiga kompetensområden och mångvetenskapliga lärområden. Teman i programmet kan genomföras som en del av undervisningen i t.ex. modersmål, matematik, elevhandledning, samhällslära, geografi och bildkonst. Programmet UF Egen grej utgör ett verktyg för ämneslärare och årskurserna 7-9 för att svara på kraven om helhetsskapande undervisning enligt den nya läroplanen.

Lärarens roll under programmet är att fungera som en inspirerande handledare som uppmuntrar till att söka information i olika källor istället för att ge färdiga svar. Samtidigt sporrar hen eleverna till eget initiativtagande, att lära sig av varandra, diskutera, debattera och lära sig genom eget agerande.

[su_quote]Materialen i programmet Egen grej är verkligen bra! De väcker diskussion och funderingar – det var riktningen vi strävade emot redan innan den nya läroplanen, att läraren delar med sig så lite information som möjligt. Programmet får eleverna att fundera, diskutera, söka information, debattera och lära sig genom sitt eget agerande. Lärare [/su_quote] 

Eleven visar upp sitt kunnande mångsidigt

Programmet stöder ungdomarnas möjlighet att visa sitt kunnande på många olika sätt; individuellt, i smågrupper, skriftligt, muntligt, agerande och med en portfolio. Under programmet utvecklar eleverna speciellt sina färdigheter i självevaluering genom att reflektera saker i sin egen portfolio. För att förverkliga portfolion kan man använda sig av färdiga portfoliomallar, digitala medel eller återanvändningstänk.

[su_quote]Det var roligt att lösa problem. Elev [/su_quote] 

Som avslutning på programmet får eleverna fylla i en elektronisk självevalueringsblankett. Med hjälp av den skapar de sig en uppfattning om vad de lärt sig under programmet. Programmet tränar och sporrar till att lära sig att lära sig och att ta ansvar för sin egen inlärning. Det här stöder målen i den nya läroplanenen för den grundläggande utbildningen.

[su_quote]Portfolion tyckte jag också jätte mycket om. Alla har en möjlighet att jobba i egen takt och på sitt eget sätt, att kreativt utveckla sin portfolio. Lärare[/su_quote] 

Informations- och kommunikationsteknik (IKT) som del av undervisningen, studier och inlärning #UFegengrej

Användningen av informations- och kommunikationsteknik i undervisningen finns med under hela programmet UF Egen grej. Eleverna uppmuntras till att skapa kunskap tillsammans genom att utnyttja tankekartor och diskussionsunderlag, att skapa medieinnehåll genom att dokumentera sin egen inlärning, dela sina idéer på sociala medier samt genom att bekanta sig med andras berättelser. Under lektionerna kan man utnyttja BYOD-modellen så att eleverna kan använda sina egna apparater som en del av undervisningen (läs mera på opetin.fi).

I sociala medier kan eleverna och läraren vara aktiva kommunikatörer och innehållsproducenter. I programmet UF Egen grej fungerar lärare och elever som innehållsproducenter genom att dela bland annat sina idéer om att öka skoltrivseln under temat Drömskolan. Framförallt sporrar programmet till att träna medieläskunnighet och –kritik och att fundera på hur man kan använda sociala medier på ett pedagogiskt sätt i undervisningen. Det här erbjuder läraren en möjlighet att kasta sig in i elevrollen och låta klassens some-gurun handleda hen i användningen av sociala medier och att tillsammans med eleverna fundera på vilket innehåll man ska publicera och hur man ska göra det.

Utdrag ur lärarhandboken för programmet UF Egen grej:

[su_quote]Tips! Skapa en plattform för en marknadsenkät med applikationen TodaysMeet och dela adressen till eleverna. Låt dem med hjälp av sina telefoner och tabletter svara på frågorna du ställt.  [/su_quote] 

Med en företagsam inställning utvecklar man samhället

Programmet piloterades våren 2015 i Jyväskylä och Kotka med hjälp av drygt 50 7—9-klassister. Responsen från pilotskolorna för UF Egen grej var positiv och konstruktiv. Eleverna bekantade sig via fem teman med företagsamma färdigheter, drömmarnas skola, lokala och globala utmaningar, reklamtal samt sina egna och kamratens styrkor.

Enligt respons man samlat in av testeleverna gav programmet insikter i speciellt fyra teman:

  1. samarbete är av yttersta vikt för att föda idéer
  2. samhället utvecklas med en företagsam attityd som innebär aktivitet, att jobba tillsammans och att lösa problem
  3. i problemlösningssituationer behövs kreativitet
  4. att kunna identifiera sina egna och andras styrkor ger en nycklarna till att planera sin egen framtid

Blev du intresserad av att genomföra programmet UF Egen grej i din skola?

Innan du genomför programmet ska du delta i en avgiftsfri programskolning som ordnas av Ung Företagsamhet eller YES. Där får du praktiska råd om hur det lönar sig att genomföra programmet. Som lärare får du färdigt material som postas till din skola efter att du beställt den på NY Share.


Tilläggsinformation

Erja Anttonen
erja(at)nuoriyrittajyys.fi
tel. 044 756 2607


Seuraavaksi
UF Våga vara företagsam igen i Helsingfors