skip to Main Content

Tavoitteet ja menetelmät

Oma työ -ohjelman keskiössä ovat oppilaat, jotka harjoittelevat laaja-alaisia taitoja toiminnallisten työtapojen kautta. Ohjelman tehtävät on rakennettu tukemaan ensi sijassa työelämätaitojen oppimista. Samalla oppilaat oppivat myös opetussuunnitelman eri oppiaineiden sisältöjä mm. oppilaanohjauksen, kuvataiteen, äidinkielen ja yhteiskuntaopin alueilta.


Oma työ -ohjelman tavoitteet

Ohjelman keskiössä on laaja-alaisen osaamisen vahvistaminen. Laaja-alaisia taitoja harjaannutetaan siis jokaisella seitsemällä osaamisalueella. Tavoitteet on palasteltu jokaisen viiden sisältöteeman kohdalle erikseen. Tämä helpottaa oppimisen arviointia, jota varten ohjelman digimateriaaleista löytyy opettajalle valmiita itsearviointipohjia, joita voi hyödyntää oppimiskokonaisuuden arvioinnissa.

L1: Osallistun aktiivisesti ryhmän toimintaan ja kannustan muitakin mukaan.

L1: Osaan arvioida eri lähteiden tiedon luotettavuutta.

L2: Osaan tunnistaa ja kuvailla omia vahvuuksiani.

L2: Osaan esittää ja perustella mielipiteitäni uskottavasti.

L3: Tunnistan oman osaamiseni ja hyödynnän sitä tulevaisuuden suunnittelussa.

L3: Osaan käyttää teknologiaa tiedon hakemiseen.

L4: Osaan viestiä työnhakutilanteessa monikanavaisesti.

L4: Osaan ilmaista itseäni ja kertoa osaamisestani luontevasti.

L5: Osaan hakea tietoa erilaisista lähteistä.

L5: Osaan hyödyntää teknologiaa tiedon käsittelyyn ja viestimiseen.

L6: Osaan muodostaa toimivan tiimin.

L6: Toimin vastuullisena tiimin jäsenenä ja teen omat tehtäväni huolella.

L6: Tunnistan työpaikkoja ja yrityksiä, joille voisin rakentaa urasuunnitelmani.

L6: Osaan rakentaa verkostoja / olla yhteydessä minua kiinnostaviin työpaikkoihin ja yrityksiin.

L7: Ymmärrän mitä minun tulee kehittää itsessäni tulevaisuuden haaveiden toteuttamiseksi.

L7: Ymmärrän keskeisimmät työelämän käsitteet.


 Menetelmät

Ohjelma perustuu toiminnallisiin, ongelmanratkaisupohjaisiin, oppilaslähtöisiin ja vertaisoppimisen menetelmiin.

 


Ideoita ja kokemuksia ohjelman toteuttamiseen

Opettajien käyttämä tuntimäärä ohjelman toteuttamiseen

Yleisimmät oppiaineet, joissa ohjelman teemoja on toteutettu

  1. Valinnainen
  2. Oppilaanohjaus
  3. Yhteiskuntaoppi
  4. Äidinkieli ja kirjallisuus
  5. Historia
  6. Käsityö
Back To Top