skip to Main Content

Teemat ja materiaalit

Oma talous -ohjelma on viiden teeman kokonaisuus, joka perustuu tutkivaan oppimiseen: tuoretta tietoa etsitään esimerkiksi verkosta, ja asioita pohditaan eri näkökulmista. Myös luovuus ja ideointi yhdessä tiimiläisten kanssa ovat ohjelman keskiössä. Ohjelman aikana omia käsityksiä ja asenteita reflektoidaan. Oikeita vastauksia ei aina ole, ja ne saattavat myös muuttua talouden ja säädösten muutoksien myötä. Luotettavan tiedon etsiminen, keskusteleminen, pohtiminen, perusteleminen ja oppimisen prosessi nousevat tärkeämmiksi kuin yksittäiset faktat.


Teemat:

Ennakkotehtävät

Ohjelma alkaa ennakkotehtävillä, joiden avulla oppilaat orientoituvat ohjelman aihepiiriin ja pohdiskelevat omia ennakkotietojaan aiheesta.

Teema 1: Talouden suunnittelu

Ensimmäisen teeman aikana oppilaat ryhmäytyvät ja harjoittelevat yhteistyötaitoja. He oppivat suunnittelemaan omaa rahankäyttöään ja laatimaan budjetteja.

Teema 2: Ostaminen ja kuluttaminen

Teemassa kaksi oppilaat tunnistavat ja kuvailevat omia vahvuuksiaan ja muiden tiimiläisten vahvuuksia. He kuvailevat myös omaa osaamistaan ja arvojaan. Osaamisen tunnistamisen kautta oppilaat löytävät myös kehittämisen kohteita ja harjoittelevat mielipiteiden selkeää ilmaisua.

Teema 3: Säästäminen ja sijoittaminen

Kolmannessa teemassa säästämiseen ja sijoittamiseen perehdytään niin, että käsitteiden erot tulevat ymmärretyiksi. Tämän lisäksi oppilaista ohjataan arvioimaan niiden eroja. Korkoihin tutustutaan kokeilemalla ja sitä kautta oivaltamalla. Teeman aikana harjoitellaan myös tiimityötaitoja ja argumentointia.

Teema 4: Lainaaminen

Teemassa neljä oppilaat harjoittelevat tiedonhakua ja erilaisten lähteiden luotettavuuden arviointia. He harjoittelevat vuorovaikutustaitoja ja argumentointia ryhmässä. Oppilaat oppivat esimerkkien kautta ymmärtämään lainaamiseen liittyviä riskejä.

Teema 5: Kiertotalous

Oppilaat tutustuvat vastuullisen yrittämisen periaatteisiin ja oppivat tunnistamaan lähiympäristön yrityksiä. He ymmärtävät miten voivat omalla toiminnallaan vaikuttaa kestävään tulevaisuuteen. Oppilaat oppivat tulkitsemaan mediaa ja mainoksia kriittisesti.

Oma talous -ohjelman koonti - Nuori Yrittäjyys


Oma talous -ohjelman materiaalit

 • Opettajan opas diginä ja painettuna
 • Oppilaan työvihko diginä ja painettuna
Opettajan oppaan sisällöt

 • Teemoittain laaja-alaisen osaamisen tavoitteet oppilaille sanallistettuina
 • Ennakkotehtävät ja asennetesti
 • Lisämateriaalit helposti jaettavina tiedostoina (ppt, pdf, doc)
 • Esitysdiat teemojen keskeisistä aiheista
 • Vinkkejä tehtävien purkuun
 • Tehtävien vastaukset
 • Lisätehtäviä
 • Itsearviointilomakkeet jokaisen teeman lopuksi
 • Vapaaehtoisen infokirje

Back To Top