skip to Main Content

Tavoitteet ja menetelmät

Oppimistavoitteet

Oma talous -ohjelman keskiössä ovat oppilaat, jotka harjoittelevat laaja-alaisia taitoja toiminnallisten työtapojen kautta. Ohjelman tehtävät on rakennettu tukemaan ensi sijassa taloustaitojen oppimista. Samalla oppilaat oppivat myös opetussuunnitelman eri oppiaineiden sisältöjä mm. oppilaanohjauksen, kotitalouden, äidinkielen ja yhteiskuntaopin alueilta.

Oma talous -ohjelman tavoitteet

Ohjelman keskiössä on laaja-alaisen osaamisen vahvistaminen. Laaja-alaisia taitoja harjaannutetaan siis jokaisella seitsemällä osaamisalueella. Tavoitteet on palasteltu jokaisen viiden sisältöteeman kohdalle erikseen. Tämä helpottaa oppimisen arviointia, jota varten ohjelman digimateriaaleista löytyy opettajalle valmiita itsearviointipohjia, joita voi hyödyntää oppimiskokonaisuuden arvioinnissa.

L1: Osallistun aktiivisesti ryhmän toimintaan ja kannustan muitakin mukaan. 

L1: Osaan arvioida eri lähteiden tiedon luotettavuutta. 

L2: Osaan arvioida omaa rahankäyttöäni ja kulutustottumuksiani. 

L2: Osaan esittää ja perustella mielipiteitäni uskottavasti. 

L3: Tunnistan vastuullisen kuluttamisen periaatteet. 

L3: Osaan arvioida omia kulutustottumuksiani vastuullisuuden näkökulmasta. 

L4: Osaan tulkita mediaa ja mainoksia kriittisesti. 

L5: Osaan hakea tietoa erilaisista lähteistä. 

L5: Osaan hyödyntää teknologiaa tiedon käsittelyyn ja viestimiseen. 

L6: Osaan ideoida ja innovoida uusia tapoja vastuulliseen yrittämiseen. 

L6: Toimin vastuullisena ryhmän jäsenenä ja teen omat tehtäväni huolella. 

L6: Tunnistan lähiympäristöstä yrityksiä, joilla on vastuullisia toimintatapoja. 

L7: Ymmärrän miten omalla toiminnallani voin vaikuttaa kestävän tulevaisuuden rakentamiseen. 

Oma Työ - Nuori Yrittäjyys

Menetelmät

Ohjelma perustuu toiminnallisiin, ongelmanratkaisupohjaisiin, oppilaslähtöisiin ja vertaisoppimisen menetelmiin.

Back To Top