skip to Main Content

Tietosuojaseloste – NY Materiaalipankki

1. Rekisterinpitäjä Nuori Yrittäjyys ry, Kuortaneenkatu 2, 00510 Helsinki [email protected], puh: 044 7287, Y-tunnus: 1813465-6

2. Yhteyshenkilö Virpi Utriainen, Kuortaneenkatu 2, 00510 Helsinki, 040 701 3038 ja [email protected]

3. Rekisterin nimi Nuori Yrittäjyys Ry:n verkkojärjestelmän jäsen ja tilausrekisteri osoitteessa: www.nuoriyrittajyys.fi/materiaalipankki.

4. Käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste Tietoja kerätään sekä NY-ohjelmien suorittamisen tukemiseen että viestintään ja yhteydenpitoon.

Ohjelmien suorittamista varten opettajat rekisteröityvät NY Materiaalipankin verkkoalustalle seuraavia tarkoituksia varten

 • Oppimateriaalin tilaus;
 • Opinto-ohjelman toteuttaminen;
 • Opinto-ohjelman verkkomateriaalien lataus;
 • Opinto-ohjelman lopputestin toteuttaminen;
 • Ohjelmien hallinnointi;
 • Yhteydenpito nykyisiin ja aiemmin ohjelmiin osallistuneisiin opettajiin
 • Tutkimus- ja selvitystarkoituksiin toiminnan kehittämiseksi

Tietojen käsittely perustuu tietojen antajan suostumukseen ja ohjelmaan osallistuvat opettajat lisäävät itse tietonsa järjestelmään.

Järjestelmän lopputestin suorittamista varten oppilailta kerätään etu- ja sukunimi, jotta opettaja tunnistaa testin tehneen oppilaan. Nimen sijaan opettaja voi antaa oppilaille nimimerkin, jonka hän voi yhdistää itse testin suorittajaan. Lopputestien tuloksia voidaan käyttää tutkimuskäyttöön, siten että vastaajien tiedot poistetaan, ennen vastausten käsittelyä.

Tietoja käsitellään WordPress-järjestelmässä ja tietojen käsittelijänä toimivat järjestelmän vastuuhenkilöt.

Tilauksien käsittelijöinä toimivat Nuori Yrittäjyys ry:n henkilöstö.

5. Rekisterin tietosisältö Rekisteröidyistä kerätään seuraavat tiedot:

 • Nimi
 • Puhelinnumero
 • Työsähköposti
 • Oppilaitos, jossa opettaja opettaa
 • Opettajan työtoimenkuva

Tiedot, jotka tallentuvat:

 • Aktivointilomake tallentaa tiedon, mistä NY-ohjelmista opettaja on kiinnostunut lukuvuoden aikana. Tieto tallentuu Salesforce-järjestelmään.
 • Materiaalitilauksen tiedot tallennetaan Salesforce -järjestelmään.
 •  Lopputestien toteuttajien etu- ja sukunimi (tai opettajan antama nimimerkki) sekä vastaukset tallentuvat opettajan hallintanäkymään.
 • Ohjelman suoritusmerkinnän antaminen ja opettajan antama palaute ohjelman päätteeksi tallentuvat Salesforce-järjestelmään. 
6. Säännönmukaiset tietolähteet Rekisteröidyt itse syöttävät kaiken tiedon järjestelmiin. Pyynnöstä tietoja voidaan ylläpitäjän puolesta täydentää tai korjata.

7. Henkilötietojen vastaanottajat

/säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta organisaation ulkopuolelle ilman henkilön suostumusta. Luovutuspyynnöt koskevat yleisin tiedotusvälineitä, jotka haluavat kirjoittaa NY Materiaalipankin käyttäjistä ja näissä tapauksissa henkilöltä pyydetään erikseen suostumus tietojen luovuttamiseen.

Tiedot tallennetaan Nuori Yrittäjyys ry:n SalesForce -järjestelmään, jossa niitä käytetään tilastointiin.

8. Siirrot kolmanteen maahan Henkilötiedot tallennetaan ohjelman verkkosivuston järjestelmään. Järjestelmä ylläpidetään Hollannissa sijaitsevilla palvelimilla.

Lisäksi NY-yritysten tiedot tallennetaan Salesforce-järjestelmään, joka säilyttää tiedot GDPR-vaatimusten mukaisesti EU:n sisällä.

9. Henkilötietojen säilytysaika tai säilytysaikojen määrittämisen kriteerit Rekisteröityneiden käyttäjien tietoja ei poisteta. Opettajilla on mahdollisuus pyytää tietojen poistoa.

Materiaalintilaustietoja (Koulun tiedot, oppaiden määrä, tilattu ohjelma ja suorituspäivä) ei poisteta. Tilauksen tietoja käytetään tilastointia varten. Tietoja säilytetään Saleforce-järjestelmässä.

Aktivointilomakkeen tiedot pyyhitään, joka vuosi uuden lukuvuoden alkaessa.

Lopputestien vastaukset poistetaan opettajan pyynnöstä tai niitä säilytetään kaksi lukuvuotta, jonka jälkeen ne poistetaan.

Suoritusmerkinnän tietoja (Nimi, alue, koulu, ohjelma, vuosiluokka ja vapaamuotoinen palaute) ei poisteta. Tietoja käytetään tilastointia varten. Tietoja säilytetään Saleforce-järjestelmässä.

10. Rekisterin suojauksen perusteet Järjestelmän tietoja ei kerätä tai säilytetä manuaalisessa muodossa.

Sähköiset tiedot suojataan seuraavasti

 • Tietojenkäsittelyohjelmiinjärjestelmään ja laitteistoihin pääsy edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa.
 • Järjestelmän tietoturva ylläpidetään WordPress-järjestelmän maksullisilla tietoturvalisäosille (WordFence) ja järjestelmä päivitetään säännöllisesti.
 • Järjestelmä ei sisällä Henkilötietolain 11 §:ssä lueteltuja arkaluonteisia henkilötietoja eikä henkilötunnusta.
 • Mahdollisessa tietoturvaloukkaustilanteessa Nuori Yrittäjyys toimii seuraavasti
  • Järjestelmästä haetaan manuaalisesti raportti, joka sisältää kaikkien henkilöiden sähköpostiosoitteet. Raportin luominen käsin kestää noin 15 minuuttia, sillä vastaavaa raporttia ei normaalisti käytetä.
  • Lista kopioidaan sähköpostiohjelmaan.
  • Laaditaan kirje, jossa kuvataan havaittu loukkaus ja mahdollisesti vuotaneet tiedot.
  • Pyydetään tietojen haltijoita ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin. 
  • Tarvittaessa järjestelmän kaikki salasanat voidaan nollata ja käyttäjä voi pyytää uuden salasanan ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen.
11. Rekisteröidyn tarkastusoikeus Rekisteröity voi kirjautua verkkojärjestelmään ja tarkastaa omat tietonsa järjestelmän kohdasta Oma salkku. Rekisteröity voi myös vaihtaa järjestelmän salasanan kohdasta Salasanan muokkaaminen.

Tarvittaessa rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisterissä käsitellään. Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja lähetettävä allekirjoitettuna yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.

12. Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon korjaamista Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Kirjallinen korjauspyyntö on lähetettävä yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.

13. Rekisteröidyn muut oikeudet Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojensa poistamista rekisteristä, henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojensa käsittelyä.

Jos rekisteröity vaatii henkilötietojen poistamista tai vastustaa niiden käsittelyä, pyyntö toteutetaan, mutta samalla rekisteröidyn mahdollisuus osallistua kurssille päättyy, sillä ilman kurssijärjestelmän osallistujatietoja ei kurssin opettajilla ole mahdollisuutta suorittaa arvostelua tai henkilöllä palauttaa kurssin tehtäviä.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että Nuori Yrittäjyys Ry ei ole käsitellyt henkilötietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

PL 800

00521 HELSINKI

Sähköposti: [email protected]

Vaihde: 029 56 66700

www.tietosuoja.fi

Back To Top