Tulevaisuuden työelämätaidot opitaan harjoittelemalla

23.11.2021 2021Blogi

Työelämätaidot yläkoulussa

Millä tavoin nuoria voi kannustaa tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja tulevaa urapolkuaan? Nuori Yrittäjyys ry:n pedagoginen päällikkö Mari Rakkolainen kokoaa yhteen tulevaisuuden työelämätaitoja, joita harjoittelemalla voi kehittää omaa yrittäjyyttään.

Ohjauksen merkitys korostuu

Sekä lukion että peruskoulun opetussuunnitelmat korostavat oppilaanohjauksen merkitystä. Oppijoita tulee tukea niin oppimispolun ja tulevaisuuden urasuunnitelmissa kuin tavoitteellisessa oppimisessa. Opetussuunnitelmien mukaan tämä ei ole ainoastaan opojen työtä, vaan koko kouluyhteisön: Kaikkien opettajien tulisi tukea nuoria, kun he hakevat omaa polkuaan tulevaisuuden vaihtoehtojen joukosta. Myös Nuori Yrittäjyys ry haluaa auttaa nuoria tutustumaan työelämätaitoihin ja tarjoaa tähän liittyviä maksuttomia opetusmateriaaleja niin peruskoulun kuin lukioidenkin opettajille.  

Työelämätaitoja ja urapolun suunnittelua yläkoulussa

Miten kannustaa nuoria omien vahvuuksien tunnistamiseen ja oman tulevaisuuden urapolun suunnitteluun?

Nuoret törmäävät usein aikuisten esittämään kysymykseen ”Mikä sinusta tulee isona”. Perinteinen tapa etsiä kysymykseen vastausta on katsella luetteloa ammateista ja valita sieltä itseään kiinnostava ammattinimike. Nykyään vastausta lähdetään kouluissa kuitenkin hakemaan erilaisesta näkökulmasta: tukemalla ja ohjaamalla nuorta tutustumaan itseensä, omiin vahvuuksiinsa ja kiinnostuksen kohteisiinsa. Itsetuntemusta kasvattamalla vastaus kysymykseen löytyy ajan mittaan – ja luultavasti muuttuu moneen kertaan elämän varrella. Siksi jatkuva oppiminen on niin tärkeää. 

Muutoskyky on tärkeä työelämätaito – miten sitä voidaan tukea yläkoulussa?

Oppilaiden hyvinvointi perustuu oman elämän hallintaan ja itsetuntemukseen. Yksi erittäin tärkeä taito nuoren tulevaisuuden kannalta on puolestaan muutoskyky eli resilienssi. Se tarkoittaa ihmisen kykyä sietää epävarmuutta ja kohdata epäonnistumisia. Kouluissa tulee harjoitella myös näitä taitoja.

Oppilaille pitää tarjota oppimistilanteita, joissa nuori sinnikkäästi kulkee kohti itse asettamiaan tavoitteita, kokeilee uusia asioita ja ottaa riskejä. Tämä johtaa aina myös epäonnistumisiin ja mahdollisuuteen oppia virheiden kautta, mikä kasvattaa resilienssiä esimerkiksi tulevaisuuden työelämän haasteissa. 

LOPS 21 – Osallisuutta ja työelämätaitoja lukioon laaja-alaisen osaamisen kautta

Laaja-alaisen osaamisen kasvattaminen on lukion uuden opetussuunnitelman keskeisimpiä tavoitteita. Teoriatiedon lisäksi tulevaisuuden taitoja opitaan myös harjoittelemalla ja kouluissa kehitetäänkin yhä enemmän opiskelijalähtöisiä ja toiminnallisia työtapoja. Opettajan roolissa korostuu opiskelijoiden tukeminen ja ohjaaminen.

Laaja-alaisessa osaamisessa keskeistä on myös hyvinvoinnista huolehtiminen. Tämä tulee huomioida kaikissa oppiaineissa. Hyvinvoinnin lisäksi LOPS 21-suunnitelman mukaan lukioissa tulee lisätä niin opettajien kuin opiskelijoidenkin vuorovaikutusosaamista ja yhteisöllisyyttä. Niitä opitaan tekemällä töitä yhdessä, rakentavan vuorovaikutuksen taitoja harjoitellen.

Opetussuunnitelmassa mainitun luovan osaamisen harjoittelu näkyy yrittäjyyskasvatuksen teemoissa vahvasti muun muassa ongelmanratkaisun, tiedon käsittelyn ja soveltamisen kautta. Yhteiskunnallista osaamisen ydintä ovat osallisuuden tunteen rakentaminen, urasuunnittelu ja tulevaisuuden työelämävalmiuksien kasvattaminen.

Eettisyys ja ympäristöosaaminen on keskeistä kaikessa oppimisessa. Vastuu kestävästä tulevaisuudesta ja kiertotalouden huomioiminen ovat tulevaisuuden yrittäjän ja työelämään osallistuvan edessä aivan varmasti. Jokainen lukio-opiskelija pohdiskelee myös opintojensa aikana globaaliin toimijuuteen ja kulttuuriosaamiseen liittyviä asioita, ainakin pyöriessään media- ja teknologiaympäristöissä, joissa menneen maailman rajat ovat historiaa. 

Elinikäinen oppiminen ja opettajien koulutukset

Oppimaan oppiminen on yksi tärkeä tulevaisuuden taito, jota koulupolulla harjoitellaan. Erityisesti opintojen nivelvaiheissa näiden taitojen merkitys korostuu, kun opiskelijan tulee entistä itsenäisemmin kulkea opintokokonaisuuksien läpi. Nämä nivelvaiheet ovat erityisen herkullisia yrittäjyyspedagogiikan työtapojen soveltamiseen.  

Nuori Yrittäjyys ry on suunnitellut yhdessä Etu-Töölön lukion kanssa LOPS 21 -suunnitelman hengessä uusille ykkösille lukio-opintoihin orientoivaa YR1-kurssia.

Kurssin tavoitteina on:

Lego

  • ohjata opiskelijat tunnistamaan yrittäjyyden mahdollisuuksia ja itsensä johtamisen taitoja sekä soveltamaan taitoja omassa arjessaan ja elämässään ja tavoitteellisessa opiskelussaan  
  • ohjata opiskelijoita kouluyhteisön aktiivisiksi osallistujiksi ja ymmärtämään oma rooli yhteisön toimintakulttuurin rakentajana
  • tukea opiskelijoita mahdollisuuksien ymmärtämisessä ja omien vahvuuksien tunnistamisessa

Kurssin käyttöönoton tueksi NY:n asiantuntijat kouluttivat kaikki Etu-Töölön lukion opettajat YR1-kurssin yrittäjyyspedagogisiin menetelmiin. Kouluille maksuttomat koulutukset kuuluvat yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitoja harjaannuttavien ohjelmien palvelupakettiin.

Mikäli haluat kuulla lisää NY-ohjelmista ja koulutuksista, olethan yhteydessä.

Alkuperäinen teksti on julkaistu Opinto-ohjaaja -lehdessä marraskuussa 2021.

Seuraavaksi
Pikkuyrittäjyydellä yrittäjyystaitojen jäljille – ja muutama kolikko taskun pohjalle