Tänään julki! OKM Yrittäjyyslinjaukset

17.3.2017 2017


Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi tänään Yrittäjyyslinjaukset suomalaiseen koulutukseen. Linjaukset ovat yrittäjyyskasvatuksen suunnittelutyökalu kouluille ja oppilaitoksille.
Yrittäjyyslinjaukset kattavat kaikki kouluasteet varhaiskasvatuksesta korkeakouluun ja linjausten mukaan työtä tulee tehdä jokaisella kouluasteella.

Nuori Yrittäjyys ry (NY) on ollut kutsuttuna asiantuntijana mukana laatimassa näitä linjauksia ja NY-ohjelmat mainitaan linjauksissa usein käytännön esimerkkeinä.

Tärkeintä on uusi tahtotila näihin kysymyksiin:

Mitä yrittäjyyskasvatus on? Millaiset ovat sen tavoitteet? Mitä yrittäjyysopetuksella halutaan saavuttaa?

Nuori Yrittäjyys ry:n ohjelmat ovat hyvin linjassa Yrittäjyyslinjausten tavoitteiden kanssa ja tukevat näin ollen erinomaisesti oppilaitosten työtä yrittäjyyskasvatuksen edistämisessä. Kaikki ohjelmat ovat helposti otettavissa käyttöön, yleensä opettajan omalla päätöksellä, joten kynnys ohjelmien käyttöönottoon on matala.

Määritelmä yrittäjyydelle

Opetuksessa sana Yrittäjyys on kuvattu seuraavasti:

“Yrittäjyys on mahdollisuuksien havainnointia ja niihin tarttumista sekä kykyä muuttaa ideat sellaiseksi toiminnaksi, joka tuottaa taloudellista, kulttuurista, sosiaalista tai yhteiskunnallista arvoa.

Yrittäjyyteen ja yrittäjämäisyyteen voi oppia. Nämä pitävät sisällään luovuuden, innovaatiokyvyn, riskien- hallinnan ja vastuullisuuden, samoin kuin kyvyn suunnitella, asettaa tavoitteita ja johtaa toimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi. Yrittäjyysvalmiuksien merkitys korostuu työelämän muutoksessa. “

Nuori Yrittäjyys ry on Suomen ainoa toimija, joka tarjoaa pitkän yrittäjyyskasvatuksen polun tukemaan linjausten tavoitteiden edistämistä koulutuksen jokaisella tasolla. Lisäksi NY:n tarjoamat toimintamallit on helppo ottaa käyttöön, ne eivät ole paikkaan sidottuja ja mallien käytössä tarjotaan koulutusta ja tukea.

Pikkuyrittäjät alakouluun

Pikkuyrittäjät –ohjelma tukee lasten ja nuorten leikinomaista oppimista yrittäjämäisiin taitoihin ja valmiuksiin sekä mahdollistaa opettajalle helposti käyttöönotettavan toimintamallin yrittäjyyskasvatukseen.

Pikkuyrittäjät –ohjelma on maksuton ja käytössä yli 200 koulussa ympäri Suomea. Lukuvuonna 2016-2017 Pikkuyrittäjiä on yli 10 000.

www.pikkuyrittajat.fi

 

NY Vuosi yrittäjänä

NY Vuosi yrittäjänä –malli tukee käytännönläheisten yrittäjätaitojen oppimista ja erityisesti mahdolisuuksien havainnointia ja kykyä muuttaa ideat toiminnaksi. NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa on viime vuosina korostunut myös yritystoiminnan sosiaalinen vaikutus ja se nähdään nuorten silmissä tärkeänä.

Ohjelmaan osallistuu noin 4500 perus- ja toisen asteen opiskelijaa vuosittain.

www.nyvuosiyrittajana.fi

NY Start Up

NY Start Up –ohjelma on kansallinen ja korkeakouluille avoin toimintaympäristö, joka tukee erinomaisesti idean kokeilua käytännössä ja oman liiketoimintamallin kehittämistä. Samalla ohjelmassa korostuu omien tavoitteiden asettaminen ja itsensä sekä tiimin johtaminen.

www.nystartup.fi

 

NY:n muut ohjelmat tukevat nuorten oma-aloitteista toimintaa, oman talouden hallintaa sekä vastuunottoa omasta työstä.

Yrittäjyyslinjauksiin voi tutustua osoitteessa:

www.minedu.fi/yrittajyyskoulutus-ja-kasvatus

Seuraavaksi
Uskalla Yrittää -semifinaalin voittajat Kuopiossa valittu