NY Oma juttu -ohjelma kannustaa nuoria löytämään oman polkunsa

21.9.2015 2015

Yrittäjyydessä on kyse uusien ideoiden kehittämisestä ja ideoiden toteuttamisesta. NY Oma juttu – ideat käyttöön! -ohjelma on uusi lisäys yläkoulun NY Yrittäjyyskasvatuksen polkuun. Ohjelman aikana yläkoululaiset nuoret tutustuvat yrittäjämäisiin kykyihinsä ja taitoihinsa innostavien tehtävien kautta. Oppitunneilla ideoidaan, ratkaistaan haasteita, opitaan markkinoimaan ja työskennellään ryhmissä hyödyntäen tieto- ja viestintätekniikkaa oppimisessa.

Oma_juttu_Edison_web
Opettajalle avaimia eheän opetuksen toteuttamiseen

Oma juttu -ohjelma tarjoaa opettajille työvälineitä oppiainerajat ylittävään yhteistyöhön, laaja-alaisten osaamisen alueiden sekä monialaisten oppimiskokonaisuuksien opettamiseen. Ohjelman teemoja voidaan toteuttaa osana muun muassa äidinkielen, matematiikan, oppilaanohjauksen, yhteiskuntaopin, maantiedon sekä kuvaamataidon oppiaineita.  Oma juttu -ohjelma on työväline aineopettajille ja yläkouluille vastata uuden opetussuunnitelman vaatimuksiin opetuksen eheyttämisestä.

Opettajan rooli ohjelman aikana on toimia kannustavana ohjaajana, joka kannustaa etsimään tietoa eri lähteistä valmiiden vastauksien antamisen sijaan. Samalla hän rohkaisee nuoria omatoimisuuteen, vertaisoppimiseen, keskustelemaan, väittelemään ja tekemällä oppimaan.

[su_quote]Oma juttu -ohjelman materiaalit ovat erittäin hyviä! Herättävät keskustelua ja pohdintaa – siihen suuntaan pyrittiin jo ennen uutta opsia, että mahdollisimman vähän opettaja jakaa tietoa. Ohjelma saa oppilaat pohtimaan, keskustelemaan, tietoa hakemaan, väittelemään sekä tekemällä oppimaan. – Opettaja [/su_quote] 

NY_Omajuttu_ohjelmaympyra

Ohjelmakoontiympyrä, joka kuvaa ohjelman kulkua

Oppija osoittaa osaamisensa monipuolisesti

Ohjelma tukee nuorten mahdollisuutta osoittaa osaamisensa monipuolisesti niin yksilöllisesti, pienryhmissä, kirjallisesti, suullisesti, toiminnallisesti sekä portfoliolla. Ohjelman aikana oppijat kehittävät erityisesti itsearviointitaitojaan omaan portfolioonsa reflektoimalla. Portfolion toteuttamisessa voidaan hyödyntää valmiita portfoliopohjia, digitaalisia toteuttamistapoja tai kierrätysajattelua.

[su_quote]Portfolio on kanssa se, mistä tykkäsin paljon.  Jokaisella on mahdollisuus omaa tahtiin ja omalla tavalla, luovasti kehittää portfoliota. – Opettaja [/su_quote] 

Ohjelman lopuksi nuoret pääsevät toteuttamaan sähköisen itsearviointilomakkeen, jonka avulla oppija hahmottaa ohjelman aikana oppimansa asiat. Ohjelma kannustaa ja harjoittaa oppimaan oppimista sekä omasta oppimisestaan vastuunottamista perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteita tukien.

[su_quote]Ongelmien ratkaisu oli kivaa mutta itsensä näkeminen 10 vuoden päästä oli aika vaikeaa. – Oppilas [/su_quote] 

Tieto- ja viestintätekniikka (TVT) osana opetusta, opiskelua ja oppimista #NYOmajuttu 

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö on mukana läpi koko Oma juttu -ohjelman ajan. Oppijoita kannustetaan tiedon yhdessä luomiseen ajatuskartta- ja keskustelualustoja hyödyntäen, median tuottamiseen omaa oppimistaan dokumentoiden, omia ideoitaan jakaen sosiaalisen median kanavilla sekä muiden tarinoihin tutustuen. Oppitunneilla voidaan hyödyntää BYOD-mallia, jolloin oppilaat voivat käyttää omia laitteitaan osana opetusta (lue lisää opetin.fi).

Sosiaalisessa mediassa opettajat sekä oppijat voivat olla aktiivisia viestijöitä sekä sisällön tuottajia. Oma juttu -ohjelmassa opettajat ja oppijat toimivat sisällöntuottajina jakaen muun muassa ideoitaan kouluviihtyvyyden lisäämisestä Unelmien koulu -teeman aikana. Ennen kaikkea ohjelma kannustaa medialukutaidon ja -kritiikin harjoittamiseen ja pohtimaan kuinka sosiaalista mediaa voidaan hyödyntää pedagogisesti osana opetusta. Opettajalle tämä tarjotaan mahdollisuutena heittäytyä oppijan rooliin ja antaa luokan somegurujen opastaa häntä sosiaalisen median käyttöön sekä pohtia yhdessä miten ja mitä sisältöjä julkaistaan.

Ote Oma juttu -ohjelman opettajan oppaasta:

[su_quote]Vinkki! Luo markkinakyselyalusta TodaysMeet-sovelluksella ja jaa osoite luokalle. Anna oppijoiden vastata esittämiisi kysymyksiin puhelimien ja tablettien välityksellä. [/su_quote] 

Yritteliäällä asenteella kehitetään yhteiskuntaa

Ohjelma pilotoitiin keväällä 2015 Jyväskylässä sekä Kotkassa yli 50 yläkoululaisen voimin. Oma juttu -ohjelman pilottikouluilta saatu palaute oli myönteistä sekä rakentavaa. Oppijat tutustuivat viiden teeman kautta yrittäjämäisiin taitoihin, unelmien kouluun, paikallisiin sekä maailmanlaajuisiin haasteisiin, mainospuheisiin ja omiin sekä kaverin vahvuuksiin.

Oppijoilta kerätyn palautteen perusteella ohjelma antoi oivalluksia erityisesti neljään teemaan:

  1. yhteistyö on ensisijaisen tärkeää ideoiden syntymisessä
  2. yhteiskuntaa kehitetään yritteliäällä asenteella, kuten aktiivisuudella, yhdessä tekemisellä sekä ongelmanratkaisulla
  3. ongelmanratkaisutilanteissa tarvitaan luovuutta
  4. omien sekä luokkakavereiden vahvuuksien tunnistaminen antaa avaimia tulevaisuuden suunnittelemiseen

Kiinnostuitko toteuttamaan NY Oma juttu -ohjelmaa koulussasi?

Ennen ohjelman toteuttamista osallistu NY:n tai YES:n järjestämään maksuttomaan ohjelmakoulutukseen, jossa saat käytännön neuvoja miten ohjelma kannattaa suorittaa. Opettajana saat valmiin materiaalin postitettuna kouluusi tilatessasi sen NY Sharen kautta.


Lisätietoja:

Erja Anttonen
erja(at)nuoriyrittajyys.fi
044 756 2607


Seuraavaksi
NY Vuosi yrittäjänä – tukea opetustyöhön