Kouluaikana saatu yrittäjyyskokemus innostaa yrittäjäksi

6.11.2014 2014

Lukuvuoden mittainen NY Vuosi yrittäjänä -ohjelma on opettanut vastuunottoa, oma-aloitteisuutta ja tiimityötä sekä innostanut oman yrityksen perustamiseen, selviää NY:n tänä syksynä tekemästä vaikuttavuuskyselystä.

NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmaan on osallistunut vuosien varrella yli 30 000 nuorta. Nuori Yrittäjyys ry selvitti ohjelmassa vuosina 2000–2013 mukana olleiden, nyt 20–30-vuotiaiden nuorten ajatuksia ja asenteita yrittäjyydestä ja työelämästä.

Kyselyn mukaan Vuosi yrittäjänä -ohjelmalla oli suora vaikutus nuorten asenteisiin yrittäjyyttä kohtaan.

– Ohjelman suorittaneista 67 % oli melko tai täysin samaa mieltä, että oppi ymmärtämään yrittäjien merkityksen yhteiskunnassa työllistäjänä ja verojen maksajina. Juuri tämä nuorten tietoisuuden kasvaminen omien kokemusten kautta nostaa yritteliäisyyden arvostusta. Samalla nuoret ymmärtävät, mistä syntyy yhteiskunnan hyvinvointi, kertoo Nuori Yrittäjyys ry:n toiminnanjohtaja Virpi Utriainen.

Kyselyyn vastanneista 67 % kertoi NY Vuosi yrittäjänä -ohjelman saaneen harkitsemaan oman yrityksen perustamista. Lähes sama prosenttiosuus eli 66 % ilmoitti, että ohjelman ansiosta kynnys yrityksen perustamiseen madaltui.

– Jopa 11 % vastanneista kertoi jo perustaneensa oman yrityksen Vuosi Yrittäjänä -ohjelman vaikutuksesta. Luku on siinä mielessä suuri, että kyselyyn vastanneista lähes puolet on tällä hetkellä vielä opiskelijoita, Utriainen sanoo.

Kyselyssä selvitettiin myös muun muassa nuorten näkemyksiä työelämästä ja siinä tarvittavista tärkeimmistä taidoista. Kyselyn mukaan mukaan nuoret pitävät tärkeimpinä työelämässä tarvittavina yrittäjämäisinä taitoina vastuunottokykyä, asennetta ja sosiaalisia taitoja. Vuosi yrittäjänä -ohjelmaan osallistuneiden nuorten mukaan he myös oppivat näitä taitoja ohjelman aikana. Vastanneista 89 % kertoi oppineensa vastuunottamista, 89 % oma-aloitteisuutta ja 84 % tiimityötä.

Voit ladata NY-vaikuttavuuskyselyn raportin medialle-sivulta.

Vaikuttavuuskyselyllä selvitettiin, millaisessa roolissa Vuosi yrittäjänä -ohjelman keskeiset opit eli yrittäjyys, työelämätaidot ja taloudenhallinta ovat nyt työuransa alkumetreillä olevien nuorten elämässä. Kyselyyn vastasi yhteensä 425 henkilöä, joista 332 oli suorittanut NY Vuosi yrittäjänä -ohjelman ja 93 toimi vertaisryhmänä, joka ei ollut suorittanut ohjelmaa. Suurin osa vastanneista joko opiskelee päätoimisesti (50 %) tai on työelämässä (42 %).

 

Seuraavaksi
Innostusta oppitunnille NY Vapaaehtoisuudella!