Kannanotto perusopetuksen OPS-uudistuksen yrittäjyyskasvatussisällöistä

18.2.2013 2013

Opetussuunnitelmaluonnoksen yrittäjyyskasvatustavoitteet on kirjoitettava uudelleen.

Kannanotto Opetushallituksen pääjohtaja Aulis Pitkälälle 18.1.2013

Euroopan unionin komissio toteaa antamassaan Vihreässä kirjassa, että yrittäjyys on elinikäisen oppimisen avaintaito, joka tulisi sisällyttää kaikkeen koulutukseen. Lisäksi Euroopan unionin komissio antoi 20.11.2012 tiedonannon koskien koulutuksen uudelleenajattelua. Komission näkemyksen mukaan 2000-luvulla tarvitaan erityisesti monialaisia taitoja, joista ensimmäiseksi komissio nostaa Yrittäjyystaidot. Myös opetus- ja kulttuuriministeriön Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat (2009:7) asettaa tavoitteeksi yrittäjyyskasvatuksen vahvistamisen kaikilla koulutusasteilla.

Kommenteille asetetut opetussuunnitelmaluonnoksen yrittäjyyskasvatustavoitteet eivät tue edellä olevia EU- ja kansallisella tasolla asetettujen tavoitteiden toteutumista. Luonnoksessa ei ole myöskään otettu riittävästi huomioon 24.10.2012 Opetushallituksen kuulemistilaisuudessa yrittäjyyskasvatusta edustavien tahojen esittämiä näkemyksiä, jotka olivat hyvin yksimielisiä yrittäjyyskasvatukselle opetussuunnitelmissa asetettavista tavoitteista.

28.6.2012 annetussa asetuksessa ”Perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta” todetaan, että ”opetuksen tulee vahvistaa oppilaiden eettistä ajattelua ja toimintakykyä ja vahvistaa heidän kansalais- valmiuksiaan ja tietojaan työelämästä ja yrittäjyydestä.” Tämä asetus antaa vahvan lainsäädännöllisen velvoitteen yrittäjyyden sisällyttämiselle opetussuunnitelmaan.

Opetussuunnitelmaluonnoksessa yrittäjyyskasvatuksen asema on oleellisesti heikentynyt suhteessa voimassaolevaan opetussuunnitelman perusteisiin. Yrittäjyyttä ei saisi nähdä vain tietosisältönä, vaan opetuksen pitäisi eri keinoin rohkaista yritteliäisyyteen. Yrittäjyyskasvatus edistää työelämätaitojen oppimista laajasti. Työnantajat arvostavat yrittäjämäistä toimintatapaa, kuten aloitekykyä ja asiakaspalvelutaitoa. Yrittäjyyskasvatuskäsite jää luonnoksessa täysin avaamatta. Edellytykset yrittäjyyskasvatuksen vahvistamiseksi opetuksessa vähenevät ja nykyisellä opetussuunnitelmakaudella saavutettu myönteinen kehitys vaarantuu.

Yrittäjyyden tulisi olla tulevissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa kaikkia oppiaineita yhdistävä elinikäisen oppimisen avaintaito, ja se tulee kirjoittaa perusteisiin omana otsikkonaan yrittäjyys ja yrittäjämäinen toimintatapa asiaan kuuluvine sisältöineen. Sen tulee lisäksi sisältyä kaikkiin oppiaineisiin. Koulun yrittäjämäistä toimintakulttuuria sekä yrittäjyyttä tukevaa pedagogiikkaa tulee edelleen vahvistaa. Tarvitsemme kaikilla yhteiskuntamme eri sektoreilla oma-aloitteisia, uudenlaisia mahdollisuuksia näkeviä ja niihin tarttuvia, yrittäjämäisesti toimivia kansalaisia. Yrittäjyyskasvatuksella on tärkeä merkitys hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämisessä ja kehittämisessä.

Katsomme, että yrittäjyyttä ja työelämätaitoja koskeva sisältö tulisi kirjoittaa kokonaan uudestaan ja asettaa uudelleen kommentoitavaksi. Yrittäjyyskasvatus ei saa typistyä oppiainesisältöihin tuleviksi yksittäisiksi tietotavoitteisiksi. Tämä kehitys olisi taaksepäin menevää suhteessa nykyisiin opetussuunnitelmien perusteisiin sekä koulun kehittämistarpeisiin.

Veli-Matti Lamppu
koulutusasioiden päällikkö, Suomen Yrittäjät

Pentti Mäkinen
PK-johtaja; Elinkeinoelämän keskusliitto

Krista Elo-Pärssinen
asiantuntija, Perheyritysten liitto

Tommi Rasila
varatoimitusjohtaja, Keskuskauppakamari

Lauri Kurvonen
erityisasiantuntija, Opetusalan ammattijärjestö OAJ

Minnariikka Järvinen
toiminnanjohtaja, Kerhokeskus

Liisa Tenhunen-Ruotsalainen
johtaja, Taloudellinen tiedotustoimisto

Virpi Utriainen
toiminnanjohtaja, Nuori Yrittäjyys ry

Sanna Lehtonen
koulutuspäällikkö, YES ry

Jaana Seikkula-Leino
projektipäällikkö, YVI- hanke

Tiedoksi
johtaja Jorma Kauppinen
opetussuunnitelmatyön ohjausryhmä

Seuraavaksi
Onko luokkasi Suomen taitavin talousasioissa?