Oppimistavoitteet

Ohjelman tukee nuorten itsetuntemuksen vahvistumista ja antaa valmiuksia työnhakuun sekä taloudenhallintaan. Ohjelma on kokonaisuus, joka tukee oppimisen iloa ja opittujen taitojen yhdistämistä arjen tilanteisiin. Lisäksi ohjelma kannustaa nuoria työskentelemään yhteistyössä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

Ohjelman aikana oppija oivaltaa:

  • itsetuntemus – omat kiinnostuksen kohteensa ja vahvuutensa
  • työelämätaidot työnhaun ja työelämän pelisäännöt
  • rahankäyttö talouslukutaidon merkityksen arjen tilanteissa

Menetelmät

Ohjelma perustuu toiminnallisiin, ongelmanratkaisupohjaisiin oppilaslähtöisiin ja vertaisoppimisen menetelmiin.

OPS

Ohjelma tukee valtakunnallisen perusopetuksen opetussuunnitelmien tavoitteita:

  • eheä opetus – oppiaineet yhdistäen
  • laaja-alainen osaaminen – työelämätaidot ja yrittäjyys
  • monialainen oppimiskokonaisuus – ilmiö haltuun
  • tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa ja oppimisessa – sosiaalinen median haltuun
  • koulun ja koulun ulkopuolisten välinen yhteistyö – työelämän edustajat mukaan

NY OPS -koonti (pdf)

Oppiainekohtaisen OPS -koonnin löydät täältä (salasanasuojattu).